Mijn lidmaatschap bij het FVB kan het mogelijk maken om bij verschillende verzekeraars en aanvullende pakketten een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen. Bij sommige verzekeraars wordt er helemaal niets vergoed. Om er zeker van te zijn in hoeverre de behandeling door jouw polis vergoed wordt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Ook kun je op de site van het FVB (www.vaktherapie.nl) informatie vinden over de vergoedingen, of deze link raadplegen.


Soms is het mogelijk om een vergoeding voor een behandeling van je werkgever of van overheden te krijgen, zoals UWV of Gemeente.

Maak je gebruik van een therapie vallend onder het aanvullende pakket, dan betaal je géén eigen risico. Afhankelijk van je zorgverzekering wordt een deel van de kosten vergoed. Dit kan een bedrag of percentage per sessie zijn of een totaal bedrag. 

Verwacht je gebruik te gaan maken van therapie uit het aanvullende pakket, kan het verstandig zijn om te onderzoeken welke zorgverzekering het beste bij je past wat betreft vergoedingen van therapie uit het aanvullende pakket. 

De hoogte van vergoedingen staat meestal opgenomen in de polis onder het kopje “alternatieve therapie”.

Jeugdigen tot 18 jaar komen voor vergoeding in aanmerking via de jeugdwet bij de gemeente. Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de gemeentes in de regio Apeldoorn. (Apeldoorn, Lochem, Hattem, Epe, Voorst, Zutphen, Heerde en Brummen)

Wanneer een dienstverleningsopdracht is goedgekeurd (DVO) vergoedt de gemeente vaak alle kosten van de toegekende zorg. Bij het CJG vindt U meer informatie. En natuurlijk kunt U ook bij ons terecht met vragen hierover.

Tarieven vanaf 18 jaar:

(vanaf 01-01-2018 voor nieuwe aanmeldingen. Bent U in 2017 aangemeld dan geldt het tarief van 2017 voor uw gehele behandeling in 2018)

Individuele behandeling  ervaringsgerichte therapie

€ 80,00 per sessie


Intake en behandelcontract

€ 80,00 per uur


e-consult

€ 40 per week (max 3 consults)

 

Procesverslaglegging ten behoeve van dossiervorming zit bij de prijzen inbegrepen.


Email- en tekst-contact ten behoeve van de ondersteuning van individuele behandelingen zijn gratis.


Voor aanvullende verslaglegging, bijvoorbeeld bij verwijzing of aanleveren van gegevens aan andere hulpverlening rekenen wij een bedrag van:

€40,00 per half uur


Tarieven voor bedrijven

€95,00 (incl. btw)

 

Begeleiding moeder (gezin) en baby:

Skype €40,00 (starttarief) + €20,00 per volgend aangebroken kwartier, na het eerste half uur.

Telefonisch €40,00 (starttarief) + €20,00 per volgend aangebroken kwartier, na het eerste half uur.

E-consult: €40,00 (per gestelde vraag, tijdsinvestering ca 30 min)

 

 

 

Voor uitgebreide informatie over mogelijke vergoedingen kunt U terecht bij uw therapeut, of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn

 

 

Beroepsprofessionaliteit

 

De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.vaktherapie.nl.

De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. 

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk. 

Behandeling

 

In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.betalings

Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.

De sessies duren tot 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. 

Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen. 

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. 

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet. 

 

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

 

De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie. 

Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels mondelinge evaluatie worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er

voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van

belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.

Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties. 

 

Kosten

 

De kosten per therapiesessie bedragen €80,00. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie www.ervaringsgericht.nlU dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie, aangesloten bij de FVB. 

Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend. 

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Jeugdigen tot 18 jaar komen voor vergoeding in aanmerking via de jeugdwet bij de gemeente. Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de gemeentes in de regio Apeldoorn. (Apeldoorn, Lochem, Hattem, Epe, Voorst, Zutphen, Heerde en Brummen)

Wanneer een dienstverleningsopdracht is goedgekeurd (DVO) vergoedt de gemeente vaak alle kosten van de toegekende zorg. Bij het CJG vindt U meer informatie. En natuurlijk kunt U ook bij ons terecht met vragen hierover.

 

Annulering van de therapie

 

Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Privacy document Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn

  

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en de AVG. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 

Uw naam, adres en woonplaats

Uw geboortedatum

Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

De datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laatst bijgewerkt op dinsdag 22 mei 2018 15:24

Hits: 1165

© Ervaringsgerichte therapie | realisatie: Pulso reclame